Missie en doelen

De missie van het Nationaal Multi-belanghebbenden Forum e-Procurement (NMBF) is het bevorderen van de implementatie van e-factureren en e-procurement in Nederland. Om deze missie te laten slagen stelt het NMBF doelen vast die het op dit terrein wil bereiken. Deze doelen leiden op hun beurt tot de activiteiten die het werkprogramma van het NMBF vormen.

De doelen van het NMBF komen tot stand door het consulteren van experts en belanghebbenden op het gebied van e-factureren en e-procurement en door overleg tussen de forumleden. Dit gebeurt onder andere tijdens het algemeen overleg van het NMBF, dat in principe drie keer per jaar plaatsvindt. De doelen die het NMBF op dit moment nastreeft om e-factureren en e-procurement in Nederland te bevorderen zijn:

  • Best practices uitwisselen voor de implementatie van e-factureren en e-procurement in Nederland en de Europese Unie (EU).
  • Nederlandse publiek-private beleidsstandpunten over e-factureren en e-procurement coördineren en uitdragen in EU-verband.

Het NMBF heeft als forum een open toelatingsbeleid voor publieke en private partijen die via forumvergaderingen en -discussies mee willen denken en praten over deze doelen.